Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

zespół genetyki ewolucyjnej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin LME

Postanowienia ogólne

 1. Laboratorim Mikrobiologii Ekologicznej (LME) podlega Instytutowi Nauk o Środowisku (INoŚ) UJ i znajduje się w pracowni 3.0.8.
 2. Kierownikiem pracowni jest prof. dr hab. Ryszard Korona z Zespołu Genetyki Ewolucyjnej. W sprawach porządkowych należy kontaktować się z mgr Joanną Bobulą (pok.2.2.2, tel. wew. 5401).
 3. W Laboratorium mogą przebywać wyłącznie osoby upoważnione przez kierownika pracowni, po przeszkoleniu przez upoważnioną osobę i zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.
 4. Nieprzestrzeganie ninijszego regulaminu pociągnie za sobą cofnięcie zgody na korzystanie z pracowni.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 1. Wszystkie czynności należy wykonywać zgodnie z przepisami i zasadami BHP oraz z instrukcjami szczegółowymi.
 2. Stosujący substancje niebezpieczne powinien posiadać kartę charakterystyki tej substancji, zapoznać się z jej treścią i zastosować przewidziane środki bezpieczeństwa.
 3. W laboratorium występują zagrożenia zawodowe: czynniki chemiczne: gazy i pary substancji toksycznych i szkodliwych (m.in. agaroza) oraz czynniki fizyczne: promieniowanie UV i wysokie oraz niskie temperatury.
 4. Prace z odczynnikami chemicznymi, przy których wydzielają się substancje szkodliwe dla zdrowia należy wykonywać pod dygestorium przy włączonej wentylacji mechanicznej i szybie opuszczonej do odpowiedniego poziomu.
 5. W przypadku, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia, należy powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
 6. Po zakończeniu pracy należy:
 • Uporządkować stanowisko pracy, zwracając szczególną uwagę na odpowiednie zabezpieczenie niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych.
 • Sprawdzić, czy urządzenia oraz sprzęt są odpowiednio zabezpieczone np. przed upadkiem, przypadkowym włączeniem itp.
 • Wyłączyć zasilanie elektryczne maszyn i urządzeń, sprawdzić zamknięcie instalacji wodnej i gazowej. Jeśli urządzenie jest pozostawione celowo włączone należy zostawić informację kto jest za to odpowiedzialny.

Uwagi porządkowe

 1. W laboratorium znajduje się apteczka, wyposażona w niezbędne środki farmaceutyczne i materiały medyczne.
 2. Prace w zakresie konserwacji i naprawy instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Każda awaria urządzenia lub instalacji winna być niezwłocznie zgłoszona kierownikowi zakładu lub służbom technicznym (tel. 6744, 5135, 5121)
 3. Zabrania sią spożywania w laboratorium posiłków i napojów.
 4. Zabrania się wnoszenia do laboratorium płaszczy, kurtek, toreb i plecaków.
 5. Okna w laboratorium mogą być otwierane wyłącznie w sytuacjach awaryjnych.